Intervju – Dr Tamara Mitranić: I Crna Gora ide u korak sa svijetom što se tiče ove grane estetike
29/03/2020
Lifting u 8 tačaka Autor dr Tamara Mitranić
01/04/2020
Pokaži sve

Minimalno invazivne procedure u stomatološkoj praksi Autor dr Tamara Mitranić

Prepoznajući nove tendencije u estetskoj medicini lica, koje se poslednje dvije decenije kreću u pravcu minimalno invazivnih (nehirurških) intervencija, veliki broj doktora stomatologije, skladno svom znanju i manuelnoj vještini stečenoj kroz studije i višegodišnju praksu, nalazi svoje mjesto u obavljanju istih. Estetske minimalno invazivne (nehirurške) intervencije podrazumijevaju:

  • Aplikovanje popunjivača na bazi hijaluronske kiseline (dermalnih filera) u svrhu augmentacije;
  • Aplikaciju botulinskog toksina tipa A u svrhu privremenog smanjenja mišićne aktivnosti;
  • Aplikovanje autologne plazme bogate trombocitima (PRP) i trombocitima obogaćenog fibrin (PRF);
  • Aplikovanje resorptivnih PDO niti u svrhu “liftinga” i sop- stvene proizvodnje

Pored estetske namjene, procedure se uspješno i duži niz godina koriste i u liječenju oboljenja bruksima, smanjenjem mišićne aktivnosti (botulin toksin tip A), pri zarastanju rana, recesiji gingive, koštanim defektima nakon ekstrakcija zuba, u implantologiji (PRP – plazma bogata trombocitima, PRF – tombocitima obogačen fibrin), korekcijama asimetrija usana i rješavanju velike vidljivosti desni pri osmjehu „gummy smile“ (popunjivači na bazi hijaluronske kiseline i botulinum toksin tip A). Pored navedenih u estetske („antiage“) proecedure spadaju:

  • Mezoterapija Hemijski piling
  • Kolagen indukciona terapija Karboksiterapija Elektromagnetna zračenja

Sve navedene intervencije se uglavnom izvode injektabilnim tehnikama, nemaju postoperativni oporavak, niskoalergne su i sa jako niskim procentom komplikacija. Estetske minimalno invazivne intervencije ne zahtijevaju obavljanje u uslovima sekundarne zdravstvene zaštite (u uslovima hirurških sala) ali zahtijevaju obavljanje u medicinskim ustanovama i od strane obućenog medicinskog kadra VII stepena stručne spreme, doktora medicine i doktora stomatologije.

Iako su u pitanju relativno nove medicinske tehnike koje ne poznaju studijski program osnovnih studija medicinskog i stomatolośkog fakulteta, kao ni bilo kojih specijalističkih studija, jedan broj doktora stomatologije prolazi u inostranstvu kroz kontinuiranu edukaciju za minimalno invazivne estetske protokole, koja podrazumijeva ućeśće na velikom broju akreditovanih teoretskih stručnih skupova i razmjene iskustva, praktičnih obuka u radu s pacijentima i mentorskim nadzorom u cilju nadogradnje znanja, potpomognuti bogatim iskustvom u praksi u konačnoj svrsi implementacije navedenog, u što uspješniji i za naše pacijente sigurniji medicinski tretman.

Zakonska regulativa

Prepoznajući važnost ovog pitanja, a kako u okviru Stomatološke komore Crne Gore postoje doktori sa velikim iskustvom u minimalno invazivnim estetskim intervencijama, sa medunarodnim sertifikatima, i članovi društva estetičara jugoistočne Evrope (SEEFAS), Stomatološka komora Crne Gore, na ćelu sa dr Borislavom Ćalovićem i u okviru radne grupe sa dr Stankom Kovijanić i dr Tamarom Mitranić, potpomognuti iskustvom kolega iz regiona, pokreću inicijativu prema Ministarstvu zdravlja Crne Gore za uvrštenje navedenih minimalno invazivnih procedura u zakonsku regulativu. Iako je prvenstveni cilj zaštita interesa pacijenata, a za ostvarivanje istog je potrebno spriječiti pružanje usluga estetske medicine od strane nemedicinskog kadra u nemedicinskim uslovima i sredstvima koja ne ispunjavaju medicinske standarde, zahtjevom za uvrštenje navedenih minimalno invazivnih estetskih procedura u djelatnost „stomatološka praksa”, u izmjenama i dopunama zakona otvara se put transparentnosti obavljanja ove vrste djelatnosti po uzoru na susjednu Hrvatsku, članicu Evropske unije, koja u zakonskoj regulativi navedenu odredbu već posjeduje, i po uzoru na Srbiju koja se odnedavno bavi zakonskim uredenjem ovog pitanja.

Prilog I: Zakonske odredbe u Republici Hrvatskoj

“Na temelju članka 50. stavka 4. i članka 145. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” broj 130/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12,35/ 12,70/12, 82/13, 22/ 14, 154/ 14) te na temelju ćlanka 11. stavka 4. I ćlanka 12. stavka 4. Zakona o ljekarniśtvti (“Narodne novine“ broj 121/03, 35/05 i 117/08) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora, te na predlog Hrvatske liječničke komore, ministar zdravlja donosi:

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika, tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Ğlanak 3.
Ordinacije dentalne medicine u kojoj se obavljaju minimalno invazivni i nekirurśki zahvati primjene hijaluronsih punila i botulinum toksina tipa A mora imati doktora dentalne medicine koji mora imati odgovarajući dokaz o zavrśenoj edukaciji izdan od nadležnog stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora”.

Hrvatsko izdanje “Dental Tribune” stručnog časopisa, često se bavi temama iz oblasti nehirurške estetke medicine u okviru kojih najvljuje ili prati stručne simpozijume i dešavanja u ovoj medicinskoj grani. Praćenje 3. medunarodnog stručno – znavstvenog sipozijuma Estetska medicina, nehiruriko podmadivanje u teoriji i praksi, iz juna 2016. godine, možete naći na sledećem linku:
Nehiruško podmlađivanje

Prilog II: Zakonska regulative u Republici Srbiji

“Na osnovu člana 23. Stay 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni gasnik RS”, broj .79/05,101/07, 95/10 i 99/14), ministar zdravlja donosi STRUĞNO METODOLOŠKO UPUTSVO ZA OBAVLJANJE METODA TIAGE MEDICINE”.

Minimalno invazivne procedure u stomatološkoj praksi

 

Leave a Reply